Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalKONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“

2017-12-05

 Kviečiame asociacijos narius dalyvauti konkurse.

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.   Europos Sąjungos (toliau –ES)  investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką.
1.2.  Konkurso tikslas - skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei, gyventojui.
1.3. Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - Organizatorius).
1.4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai ir tinklaraštininkai.

 2.      DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
2.1.  Paraiškas konkursui gali teikti žurnalistai ir tinklaraštininkai arba jų vardu – redakcijos ar kiti asmenys.
2.2. Konkursui pateikiami straipsniai, straipsnių rinkiniai, reportažai, fotoreportažai, interviu, televizijos ir radijo laidos, komentarai, žurnalistiniai tyrimai, multimedijų projektai ir kt. žanro kūriniai (toliau – autoriniai darbai), kurie buvo paskelbti žiniasklaidoje 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu ir kuriais buvo siekiama konkurso tikslų, nurodytų Nuostatų 1.2 punkte.
 2.3.  Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai darbai.
2.4.  Autoriniai darbai gali būti teikiami šioms nominacijoms ir darbų vertinimo kategorijoms:
- Metų diskusija (radijas)
- Metų diskusija (televizija)
- Metų reportažas (televizija)
- Metų reportažas (radijas)
- Metų reportažas (spaudoje ar interneto žiniasklaidoje)
- Metų tyrimas (radijas, televizija, spauda, internetas)
- Metų interviu (spauda, radijas, televizija, internetas)
- Metų žurnalistas (ES investicijų tema profesionaliausiai dirbantis žurnalistas)
- Metų redakcija (išskirtinį dėmesį ir profesionalumą temai skyrusi redakcija)
- Metų komentaras (spauda, internetas, radijas, televizija)
2.5.   Darbų pateikimo tvarka:
2.5.1. Konkurso dalyvis turi užpildyti konkurso paraišką (žr. konkurso Nuostatų 1 priedą), nurodant autorinio darbo pavadinimą, darbo autorių, jei paraišką teikia ne pats autorius, nominaciją į kurią pretenduojama, darbo paskelbimo datą ir žiniasklaidos priemonę, kurioje kūrinys buvo publikuotas.
2.5.2. Paraiška su autorinio darbo el. kopija (pdf, jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) turi būti pateikta el. paštu: info@lzs.lt. Jei pateikiamo darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą (OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją. Taip pat darbus (anksčiau minėtu formatu) galima pristatyti ir adresu: Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius.
2.5.3. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma 1 paraiška.
2.5.4. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei 1 paraišką.
2.6. Paraiškas konkursui galima teikti nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. (imtinai)
2.7. Darbai pateikti po 2017 m. gruodžio 15 d. nevertinami.
 
3.      DARBŲ VERTINIMAS
3.1. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, sudaryta iš žiniasklaidos, ekonomikos ir komunikacijos ekspertų.
3.2. Komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujamu leidiniu ar yra konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant konkurso dalyvio pateiktą paraišką nedalyvauja.
3.3. Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus žurnalistinius kūrinius, kurių tematika atitinka Konkurso tikslus (apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma). Autoriniai darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus vertinami.
3.4. Konkurso metu išrenkami dešimt laureatų, po vieną kiekvienoje nominacijoje.
3.5. Vertinant konkursui pateiktus autorinius darbus, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais:

-      turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10);
-      objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
-      kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
-      informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).
 

4.      KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
4.1.  Kiekvienas narys įvertina pateiktą autorinį darbą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa daugiausiai balų surinkę autoriniai darbai.
4.2. Tuo atveju, jei du ir daugiau autorinių darbų surenka vienodą balų skaičių, konkurso komisija dar kartą įvertina vienodą balų skaičių surinkusius autorinius darbus, ir balsuodama priima sprendimą, kuriam iš jų suteikti aukštesnį įvertinimą.
4.3. Konkurso darbai bus įvertinti ir nugalėtojai išrinkti ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 15 d.
4.4. Konkurso laureatai bus kviečiami dalyvauti 2018 m. sausio mėnesį M. Mažvydo bibliotekoje vyksiančiame renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanojami piniginiais prizais, organizatorių diplomais ir laureato pripažinimo ženklais.
4.5. Visiems konkurso laimėtojams (daugiausia balų surinkusių darbų autoriams) bus įteikiami piniginiai prizai, kurių kiekvieno vertė 1000 (vienas tūkstantis) eurų.
4.6. Konkurso laureatui negalint atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto prizo, jis jam asmeniškai bus pristatytas konkurso organizatorių.

5.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1.   Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso laureatų apdovanojimo vietą, laiką ir kitas nuostatas.
5.2. Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti organizatorius imsis visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
5.3.  Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu info@lzs.lt arba pirmininkas@lzs.lt. Konkurso Organizatorius įsipareigoja kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@lzs.lt arba tel. 8 61263838.


Europos Sąjungos investicijų efektyvumo
Lietuvos ekonomikai ir visuomenei
konkurso nuostatų
1 priedas
 

(Europos Sąjungos investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso paraiškos forma)


EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMO LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI KONKURSO PARAIŠKA
 
                                                                                                                                                       
2017 m. gruodžio    d. (paraiškos pildymo data)
 

1. NOMINACIJA KURIAI TEIKIAMA PARAIŠKA:
Metų diskusija (radijas) 0

Metų diskusija (televizija) 0

Metų reportažas (televizija) 0

Metų reportažas (radijas) 0

Metų reportažas (spaudoje ar interneto žiniasklaidoje) 0

Metų tyrimas (radijas, televizija, spauda, internetas) 0

Metų interviu (spauda, radijas, televizija, internetas) 0

Metų žurnalistas (ES investicijų tema profesionaliausiai dirbantis žurnalistas) 0

Metų redakcija (išskirtinį dėmesį ir profesionalumą temai skyrusi redakcija) 0

Metų komentaras (spauda, internetas, radijas, televizija) 0

Metų diskusija (radijas) 0

 
2. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ (pildoma jei paraišką teikia ne pats darbo autorius o jo atstovas):
2.1. Paraiškos teikėjo pavadinimas/ vardas, pavardė  
2.2. Adresas 
2.3. Telefonas (paprastas su miesto kodu ir/arba mobilus) (būtina nurodyti) 

2.4. El. paštas (būtina nurodyti) 

 
3. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMĄ AUTORINĮ DARBĄ:
3.1. Autorinio darbo pavadinimas/tema 
3.2. Publikavimo data 
3.3. Žiniasklaidos priemonės, kurioje buvo paskelbtas konkursui siūlomas autorinis darbas, pavadinimas 
3.4. Darbo autoriaus vardas ir pavardė 
3.5. Darbo autoriaus atstovaujamas leidinys/agentūra/įmonė 
3.6. Darbo autoriaus telefonas (būtina nurodyti)  
3.7. Darbo autoriaus el. paštas (būtina nurodyti) 


4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI:Sutinku su visomis konkurso sąlygomis

___________________________________
(paraišką pildančio asmens vardas, pavardė)


   Paraišką pildyti kompiuteriu. Užpildytą paraišką su konkursui pateikiamo autorinio darbo (išspausdinto kūrinio/-ių) kopiją pateikti el. paštu info@lzs.lt arba adresu Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius iki 2017 m. gruodžio 15 d.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.