Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalLŽS suvažiavimo atgarsiai

2010-11-29

    Šeštadienį Vilniaus rotušėje vyko  XV-asis LŽS suvažiavimas. Sveikinimo kalbą jame sakė mūsų asociacijos pirmininkė Ramutė Šimukauskaitė. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku trečią kartą išrinktas Dainius Radzevičius.
     Suvažiavime priimta eilė svarbių nutarimų. Vienas iš jų

Nutarimas (PROJEKTAS)
Dėl regioninės spaudos ir pliuralizmo žlugdymo stabdymo

Mes, LŽS XV-ojo suvažiavimo delegatai,

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos žurnalistų sąjungai ir jos nariams kelia didelį susirūpinimą AB „Lietuvos paštas“ drastiškai didinami nedidelės apimties (iki 5 spaudos lankų) periodinių leidinių prenumeratos įkainiai 2011 metams. Tvirtinama, kad siūlomi tarifai dešimtimis procentų didesni nei buvo iki šiol. Toks įkainių didinimas nesant tinkamo kompensavimo iš esmės ne tik žlugdo daugelį leidėjų ir jų galimybę skleisti visuomenei informaciją kaimo vietovėse, bet kelia rimtą grėsmę žurnalistikos išnykymui Lietuvos regionuose.

Pagal Visuomenės informavimą įstatymą, valstybė įsipareigoja remti laikraščių ir žurnalų leidėjus, kurių laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse, išskyrus laikraščių ir žurnalų, priskirtų erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidiniams ir tų, kurių daugiau kaip 50 procentų teksto sudaro reklama, leidėjus.

Valstybės finansinė parama leidėjams užtikrinama skiriant jiems dalinį finansavimą, kad būtų kompensuota iki 30 procentų leidėjų patiriamų laikraščių ir žurnalų pristatymo prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse išlaidų. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taip pat nustato didžiausią valstybės dalinės finansinės paramos, skiriamos vienam leidėjui, dydį.

Pagal įsttaymą valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai.

Šiuo ir kitu įstatymu nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje.

Jua dabar yra paakičiuota, kad priklausomai nuo laikraščio spaudos lankų ir leidžiamo tiražo, regioninių laikraščių prenumeratos pristatymo įkainis laikraščiams vidutiniškai padidėja 50 procentų mieste ir net 70 procentų kaimo teritorijoje.

2011 metais prognozuojamos išlaidos redakcijose dėl pristatymo kaime išauga nuo 10 tūkst. iki 158 tūkst. litų per metus. Dėl šios priežasties leidėjai planuoja mažinti savo redakcijų darbo užmokesčio fondą 20-40 procentų ir atleisti 10 procentų redakcijų darbuotojų.

Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ragina atsakingas valdžios institucijas atsakingai elgtis valdant akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“ ir užtikrinti, kad įstatymuose įtvirtinta visuomenės teisė į informaciją netaptų vien deklaracija.

Suvokdami, kad valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos paštas“ faktiškai yra vienintelis spaudos platinimo paslaugos teikėjas kaimuose, o laikraščių leidėjai nuo kitų patirs dar didesnį spaudimą ir dėl didėjančių mokesčių autoriams, ir dėl planuojamų didinti spaudos platinimo įkainių, Lietuvos žurnalistų sąjungos XV Suvažiavimo delegatai ragina Seimą ir Vyriausybę skubiai imtis priemonių, kurios padėtų išlikti žurnalistikai rajonų ir miestų spaudoje.

Projektas patvirtintas LŽS valdybos posėdyje 2011 11 20
Projektą suvažiavimui pristato LŽS Alytaus skyriaus pirmininkė Alma Mosteikaitė

atgal

Aktualijos

KONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“
2017-12-05

 Kviečiame asociacijos narius dalyvauti konkurse.

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.