Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalLŽS suvažiavimo atgarsiai

2010-11-29

    Šeštadienį Vilniaus rotušėje vyko  XV-asis LŽS suvažiavimas. Sveikinimo kalbą jame sakė mūsų asociacijos pirmininkė Ramutė Šimukauskaitė. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku trečią kartą išrinktas Dainius Radzevičius.
     Suvažiavime priimta eilė svarbių nutarimų. Vienas iš jų

Nutarimas (PROJEKTAS)
Dėl regioninės spaudos ir pliuralizmo žlugdymo stabdymo

Mes, LŽS XV-ojo suvažiavimo delegatai,

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos žurnalistų sąjungai ir jos nariams kelia didelį susirūpinimą AB „Lietuvos paštas“ drastiškai didinami nedidelės apimties (iki 5 spaudos lankų) periodinių leidinių prenumeratos įkainiai 2011 metams. Tvirtinama, kad siūlomi tarifai dešimtimis procentų didesni nei buvo iki šiol. Toks įkainių didinimas nesant tinkamo kompensavimo iš esmės ne tik žlugdo daugelį leidėjų ir jų galimybę skleisti visuomenei informaciją kaimo vietovėse, bet kelia rimtą grėsmę žurnalistikos išnykymui Lietuvos regionuose.

Pagal Visuomenės informavimą įstatymą, valstybė įsipareigoja remti laikraščių ir žurnalų leidėjus, kurių laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse, išskyrus laikraščių ir žurnalų, priskirtų erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidiniams ir tų, kurių daugiau kaip 50 procentų teksto sudaro reklama, leidėjus.

Valstybės finansinė parama leidėjams užtikrinama skiriant jiems dalinį finansavimą, kad būtų kompensuota iki 30 procentų leidėjų patiriamų laikraščių ir žurnalų pristatymo prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse išlaidų. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taip pat nustato didžiausią valstybės dalinės finansinės paramos, skiriamos vienam leidėjui, dydį.

Pagal įsttaymą valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai.

Šiuo ir kitu įstatymu nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje.

Jua dabar yra paakičiuota, kad priklausomai nuo laikraščio spaudos lankų ir leidžiamo tiražo, regioninių laikraščių prenumeratos pristatymo įkainis laikraščiams vidutiniškai padidėja 50 procentų mieste ir net 70 procentų kaimo teritorijoje.

2011 metais prognozuojamos išlaidos redakcijose dėl pristatymo kaime išauga nuo 10 tūkst. iki 158 tūkst. litų per metus. Dėl šios priežasties leidėjai planuoja mažinti savo redakcijų darbo užmokesčio fondą 20-40 procentų ir atleisti 10 procentų redakcijų darbuotojų.

Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ragina atsakingas valdžios institucijas atsakingai elgtis valdant akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“ ir užtikrinti, kad įstatymuose įtvirtinta visuomenės teisė į informaciją netaptų vien deklaracija.

Suvokdami, kad valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos paštas“ faktiškai yra vienintelis spaudos platinimo paslaugos teikėjas kaimuose, o laikraščių leidėjai nuo kitų patirs dar didesnį spaudimą ir dėl didėjančių mokesčių autoriams, ir dėl planuojamų didinti spaudos platinimo įkainių, Lietuvos žurnalistų sąjungos XV Suvažiavimo delegatai ragina Seimą ir Vyriausybę skubiai imtis priemonių, kurios padėtų išlikti žurnalistikai rajonų ir miestų spaudoje.

Projektas patvirtintas LŽS valdybos posėdyje 2011 11 20
Projektą suvažiavimui pristato LŽS Alytaus skyriaus pirmininkė Alma Mosteikaitė

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.